Information Folder Icon

Icon Set: IconSetStudio    Tags: foldermapinformation
Style: 3D    Category: File and Folder
Information Folder icon
View Size: 256 x 256

View in Others Size

Information Folder icon
512 x 512
Information Folder icon
128 x 128
Information Folder icon
64 x 64
Information Folder icon
16 x 16

More From IconSetStudio Set (316 Icons)

 
EXE icon
 
Delicious icon
 
SoundCloud icon
 
User Women Information icon
 
Music icon
 
Document File icon
 
Download Message icon
 
Social Media icon
 
Aquarius icon
 
Scorpio icon
 
Download File icon
 
Asterisk icon
 
Folder and Arrow icon
 
Log Out icon
 
Jpg icon
 
Add Message icon

Similar Icons

 
Remove Data icon
 
Folder icon
 
Map icon
 
Folder icon
 
Folder icon
 
Map Pin icon
 
Map Location icon
 
Add Map icon
 
Folder icon
 
Folder icon
 
Add Data icon
 
File Data icon
 
Folder icon
 
Folder icon
 
Folder Open icon
 
Folder Cancel icon

Random Icons

 
Down Side icon
 
Mail List icon
 
Football icon
 
Paper icon
 
Rtf icon
 
Estonia icon
 
Health icon
 
QR Code icon
 
Plus icon
 
Antarctica icon
 
Police icon
 
Cheese icon
 
Ball icon
 
Mustache icon
 
Shape Builder Tool icon
 
Information icon